Banner

Мова – духовний скарб нації

Щороку 21 лютого у світі відзначається Міжнародний день рідної мови, який був проголошений у листопаді 1999 року на генеральній конференції ЮНЕСКО, а вперше був відзначений у 2000 році. Згідно з рішенням ЮНЕСКО це перш за все день «підтримки мовного та культурного різноманіття та багатомовності».

Багатство як світової культури, так і культури кожного народу – перш за все у її різноманітті. На сьогодні у світі збереглося близько 6000 розмовних мов, але більшості з них загрожує зникнення, причому у найближчі десятиріччя. 96% мов використовує тільки 4% населення. 80% африканських мов не мають писемності. Щорічно вимирає десяток мов, і ця тенденція в майбутньому посилюватиметься. Цей день був установлений, щоб сприяти визнанню й використанню саме рідної мови, особливо це стосується мов національних меншин, мовам яких нізвідки очікувати підтримки і захисту.

У зв’язку з цим ЮНЕСКО прагне підтримувати саме мову як ознаку культурної приналежності особи. Окрім того треба пам’ятати, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги людей та народів світу.

Рідна мова - це одночасно і культура, і оформлення думки. Первинна, тобто рідна, мова або мова наших предків є найсуттєвішою і невід’ємною частиною етнічного і національного походження та самоідентифікації людини. Найголовніше, що відрізняє кожен народ від інших – це мова.

В Україні Міжнародний день рідної мови відзначається з 2002 року, коли з метою зміцнення державотворчої функції української мови, сприяння вільному розвитку і використанню російської, інших мов національних меншин України Президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення цього Міжнародного дня.

БібліотекаІсторія української мови: Хрестоматія / Упорядники С. Я.Єрмоленко, А. К. Мойсіенко. Автор передмови С. Я. Єрмоленко.— К.: Либідь, 1996.— 288 с.

Історія української мови, що впродовж тривалого періоду не знаходила належного наукового висвітлення і неодноразово фальсифікувалась, нарешті стає предметом неупередженої уваги не лише фахівців, а й широкого читацького загалу. Пропонована хрестоматія — перша спроба представити широкий cпектр поглядів видатних учених на проблеми походження та розвитку нашої мови. Перевагу надано працям 20—30-х років, які фактично донедавна були забороненими. Серед авторів — видатні українські вчені-мовознавці із світовим ім'ям А. Кримський, Є. Тимченко, С. Смаль-Стоцький, І. Огієнко, Ю. Шевельов, О. Горбач та ін. Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

БібліотекаОгієнко І. І. (Митрополит Іларіон) Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик.— Либідь, 1995. — 296 с, іл., ім. пок. («Літературні пам'ятки України»).

Фундаментальна праця визначного діяча українського відродження Івана Огієнка, що вперше видається у нашій державі (написана 1949 р.), цінна тим, що в стислій, доступній формі оглядає тисячолітній період української літературної мови, «тернисту й круту дорогу» її розвитку. Основні етапи розвитку мови — від княжої доби до наших днів — автор розглядає крізь призму різноманітних історичних факторів, ролі окремих письменників (від І. Котляревського, М. Максимовича, Т. Шевченка, П. Куліша до А. Кримського, Є. Тимченка, М. Рильського) в удосконаленні літературної мови, докладно з'ясовує, яких негативних наслідків завдали процесові творення літературної мови репресії цензурних відомств царської Росії та політика партійно-більшовицького терору проти українського відродження в 20—30-х роках XX ст. Книга виконує роль своєрідного підручника з історії української літературної мови. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, учнів загальноосвітніх шкіл, усіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

БібліотекаПазяк О. М., Кисіль Г. Г. Українська мова і культура мовлення: Навч. посібник.— К.: Вища шк., 1995.—239 с.

На основі шкільної та вузівської програм з української мови розглянуто вузлові проблеми, пов'язані з культурою мовлення. Особливу увагу звернено на складнощі в усному та писемному мовленні. Крім відомостей з орфоепії, орфографії, граматики та пунктуації подаються пояснення до деяких складних стилістичних явищ української мови, з якими стикаються мовники. Для студентів вищих навчальних закладів. Буде корисний учителям та учням шкіл, абітурієнтам і тим, хто вивчає українську мову самостійно.
БібліотекаХрустик Н.М., Хаценко Л.І. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір: Практикум: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 136 с.

Посібник містить вправи і завдання, що передбачають закріплення теоретичних знань з морфеміки та словотвору у взаємозв'язку цих дисциплін, а також у їх зв'язку із морфологією. Для студентів спеціальності "Українська мова та література".

БібліотекаЮщук І. П. Українська мова. — К.: Либідь, 2004. — 640 с.

Підручник містить відомості про походження, розвиток і структуру сучасної української мови як цілісної функціональної системи. Розглянуто її усну (звучання) і писемну (правопис) форми. Деякі мовні явиша висвітлено по-новому. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний для тих, хто самостійно підвищує свої знання з української мови.БібліотекаБабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібник. — Львів: Світ, 2003. — 432 с.

У посібнику розглядаються закономірності формування та засоби структурної організації суспільно-зумовлених різновидів мови, питання культури мовлення у різних функціональних стилях літературної мови. Для студентів і викладачів філологічних факультетів вузів, учителів і учнів усіх типів шкіл.


БібліотекаБевзенко С. П. та ін. Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч. посіб. / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. — К.: Вища шк., 2005. — 270 с.

Подано цілісний систематичний виклад синтаксису сучасної української літературної мови. Зроблено спробу огляду основних напрямів вивчення українського синтаксису. Головну увагу приділено опису основних синтаксичних одиниць — словосполучення, речення, надфразної єдності, або складного синтаксичного цілого. До кожного розділу подано систему вправ для практичних занять. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
БібліотекаБондарчук К. С. Українська мова: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005 р. - 288 с.

У навчальному посібнику викладено в доступній формі основний теоретичний матеріал курсу української мови. Найбільш докладно висвітлюються орфографія та пунктуація. Для виконання пропонуються різноманітні практичні завдання - від словникових до творчих. Додаються також схеми розборів для самоконтролю. Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання та абітурієнтів.

БібліотекаБондарчук Л.І. Культура ділового мовлення: Навчальний посібник. 2-е видання доповнене і перероблене. Житомир: ПП «Рута», В-во «Волинь», 2008. — 244 с.

Навчальний посібник присвячений важливим питанням культури української мови, зокрема, її різновиду — офіційно-ділового стилю — на сучасному етапі розвитку українського суспільства, творення держави. Відповідно окреслено загальний образ української мови як давньої, самобутньої, багатої та перспективної. Розкрито вимоги до культури слова та документа. Теоретичний виклад супроводжується ілюстративним матеріалом.Основний матеріал доповнюють додатки — словнички, списки, схеми тощо. Для студентів вищих навчальних закладів. Може стати в пригоді діловим людям, працівникам організацій, установ та кожному, хто працює зі словом, прагне повсякчас удосконалювати власне мовлення

БібліотекаДовідник з культури мови: [Посібник] / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Н. М. Сологуб та ін.; За ред. С. Я. Єрмоленко. — К.: Вища шк., 2005. — 399 с.

У навчальному посібнику викладено в доступній формі основний теоретичний матеріал курсу української мови. Найбільш докладно висвітлюються орфографія та пунктуація. Для виконання пропонуються різноманітні практичні завдання - від словникових до творчих. Додаються також схеми розборів для самоконтролю. Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання та абітурієнтів.

БібліотекаДудик П. С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2005. — 368 с. (Альма-матер)

Навчальний посібник містить загальні відомості з курсу стилістики сучасної української літературної мови. У ньому також розглянуто стилі, жанри, форми мови, висвітлено проблематику стилістики усної й писемної форм сучасної української літературної мови, сутність стилістики мовних одиниць. З урахуванням сучасних потреб і тенденцій вивчення стилістики системно проаналізовано комунікативні якості мовлення. Для студентів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, журналістів, усіх, для кого важливий високий рівень культури українського слова.БібліотекаЗубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. — 7-ме вид., виправлене. - Донецьк: СПД ФО Сердюк В. І., 2005.- 448 с.

Підручник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складники й вимоги до укладання. Правила в розділі «Орфографія та орфоепія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. Розділ «Усне ділове мовлення» включає основи культури мовлення. Запитання та завдання для самоконтролю допоможуть самостійно повторити теоретичний матеріал. Вправи призначено для закріплення знань. Додатки містять: словничок слововживання; скорочення слів і словосполучень; російсько-український словник типових мовних зворотів; понад 500 слів із літерою «ґ»; власні назви. Для викладачів середньої та вищої школи, учнів, студентів, а також для всі, хто прагне грамотно і правильно укладати сучасні ділові папери.

БібліотекаКозачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Вища шк., 2008. — 414 с.

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал з української фонетики, орфографії, словотвору та пунктуації, а також систему орфографічних, пунктуаційних та граматичних вправ і завдань, спрямованих на вироблення у студентів навичок грамотного письма, усного мовлення, на підготовку їх до опанування теоретичних мовознавчих курсів. У другому виданні посібника (1-ше вид. — 1991 р.) уточнено окремі визначення лінгвістичних понять, значною мірою оновлено зміст вправ. Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.БібліотекаКочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань.— Львів: Світ, 1996. — 232 с.

Автори посібника зробили сміливий крок, поєднавши два предмети — культуру мови та стилістику. Вони зосередили увагу на мовній нормі й провели її через різні стилі, що сприяє виділенню певних особливостей стилів і фіксації тих чи інших нормативних варіантів кожного стилю зокрема. Розділи, окрім вправ, розташованих у логічній послідовності, містять «підказки», висловлювання видатних діячів науки та культури про мову.Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як додаток до курсу «Ділове українське мовлення».БібліотекаКравець Л. В. Стилістика української мови: Практикум: Навч. посіб. / За ред. Л. І. Мацько. - К.: Вища шк., 2004. -199 с.

Подано практичний матеріал з курсу стилістики української мови до розділів «Фоностилістика», «Лексичні засоби стилістики», «Стилістика фразеологічних одиниць» та «Стильові різновиди сучасної української мови». Різноманітні за змістом і формою виконання вправи та завдання орієнтують студентів на глибоке осмислення змістової і стилістичної структури текстів, формування поняття стилістичного потенціалу мовних одиниць різних рівнів, сприяють виробленню вміння використовувати мовні засоби відповідно до теми, мети і сфери спілкування. Посібник завершує короткий «Словник лінгвостилістичних термінів». Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


БібліотекаМамрак A.B., Шаров О.І. Українська ділова мова: комп'ютерна версія: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 232 с.

Посібник є комп'ютерною версією навчального матеріалу з ділової української мови і становить другу складову частину комплексу навчальної літератури з даної дисципліни для студентів вищих навчальних закладів. Посібник складається з трьох частин: табличної форми та структурно-логічних схем теоретичного матеріалу, тренувальних вправ і контрольної роботи, які мають характер мовних тестів. Виклад матеріалу супроводжується описом програми тестування знань студентів з ділової української мови. Посібник може бути використаний в умовах дистанційної форми навчання студентів.

БібліотекаОлійник О. Б. Сучасна українська мова: Опорні конспекти. К.:Кондор, 2008 р. — 234 с.

Запропоновані опорні конспекти з сучасної української мови містять основи філологічних знань. У процесі їх вивчення ви ознайомитесь з основним теоретичним матеріалом з фонетики, словотвору, фразеології, лексики, орфографії, орфоепії, лексикології, лексикографії, морфології, синтаксису, пунктуації та стилістики. Відповідно до ст. 10 Конституції України, Закону України «Промову», українська мова має статус державної, офіційної. Виходячи з цього, кожний державний службовець повинен вільно володіти нею. Опорні конспекти розраховані на студентів, слухачів інститутів післядипломної освіти, аспірантів, викладачів, а також стане у нагоді всім тим, хто хоче вдосконалити свої знання з сучасної української мови.

БібліотекаПотелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. посіб. — 4-те вид., випр. — К.: МАУП, 2001. — 256 с. — Бібліогр.: с. 250.

Цей навчальний посібник розрахований на всіх, хто прагне поглибити знання з теорії української мови, удосконалити свою грамотність, опанувати ділове мовлення.БібліотекаСеменог О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног. — К. : ВЦ «Академія», 2010. — 216 с. (Серія «Альма-матер»).

Кожному дослідникові необхідні розвинуті чуття наукової мови, мовний смак, володіння науковим стилем мовлення і письма, мовними засобами наукового тексту. Ці якості є результатом цілеспрямованої роботи над собою, можливості для якої відкриває пропонований навчальний посібник. У ньому розкрито особливості української наукової мови, охарактеризовано властивості і структурно-смислові компоненти різноманітних наукових текстів, складові культури усного наукового мовлення.
БібліотекаСербенська O.A. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник-Київ: Центр навчальної літератури, 2004.-216 с.

У Практикумі подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, список літератури, завдання, вправи, тести, а також інші матеріали, опрацювання яких сприятиме підвищенню рівня лінгвістичної грамотності, культури мовлення. Органічною частиною посібника є навчально-методичні матеріали, розміщені в Інтернеті (адреса: www.franko.lviv.ua/lknp/mova.htm), виконання яких дає змогу студентові самому перевіряти ступінь засвоєння тем, а педагогові -проводити контроль за допомогою сучасних технологій. Посібник призначено насамперед для студентів - майбутніх працівників аудіовізуальних засобів. Однак корисним він може бути для всіх, хто прагне гарно і правильно говорити.

БібліотекаУжченко В. Д. та ін. Сучасна українська мова: Збірник вправ і завдань: Навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Т. П. Терновська, Т. С. Маркотенко. — К.: Вища шк., 2006. — 286 с.

Збірник охоплює всі розділи курсу сучасної української мови й відповідає вимогам лінгводидактики. До нього увійшли змістовні тексти й цікаві завдання, що передбачають творчий підхід до їх виконання. Вправи, згруповані за відповідними темами, мають різноманітний характер: аналіз правил, вивчення доцільності ви-користання їх у мовній практиці, ознайомлення зі словниками й робота з ними, лексичний, фонетичний, орфографічний і граматичний розбори тощо. Для студентів вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації.
БібліотекаФурдуй М. І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред. В. В. Рауна. — Київ: Либідь, 2004. — 272 с.

Розглядаються питання орфографії і пунктуації в руслі поглиблення знань, підвищення рівня грамотності, культури писемного мовлення. Системно подається базовий теоретичний матеріал, окремі відомості з морфології і синтаксису, без чого неможливе наскрізне розуміння орфографічних чи пунктуаційних правил. Використовуються різні форми активізації навчального процесу з метою стимулювання пізнавального інтересу. Для студентів вищих навчальних закладів.
БібліотекаЧистяков А. Б., Селіверстова Л.І., Лагута Т.М. Українська мова для іноземців: Підручник для студ. вищих навчальних закладів. -Х.: ХНУ ім.. В. Н. Каразіна, 2009.- 524 с.

Підручник призначений для іноземних студентів, які починають навчання української мови у вищому навчальному закладі. Лексико-граматичний матеріал, уміщений до підручника, відповідає вимогам програми першого етапу навчання у ВНЗ. Граматичний матеріал розподілено за модульною системою, що полегшує засвоєння й підвищує ефективність навчання.
БібліотекаАльохіна С.В., Онкович Г.В., Шутенко Я.-С.М. Українська мова для іноземних студентів: початково-предметні курси (Математика. Креслення. Хімія. Фізика. Біологія). Навчальний посібник. - К.: "Артек", 1998. -152 с.

Початково-предметні курси входять у низку курсів з різних дисциплін, що вивчаються в аспекті "Спецлексика" на факультетах довузівської підготовки для іноземних студентів. Передбачається опрацювання матеріалу на заняттях з української мови після проходження початково-фонетичного курсу - напередодні введення занять з базових предметів: математики, фізики, креслення, хімії, біології. Ці матеріали - "місток", який допоможе студентам засвоїти певну кількість мовних одиниць і синтаксичних конструкцій, потрібних саме на початковому етапі входження до предмета, підготуватися до вивчення технічних та природничих дисциплін, зняти можливі лінгвопсихологічні труднощі.

БібліотекаЧумак В.В. Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : навч. посіб. / В.В. Чумак, О.Г. Чумак. — К. : Знання, 2011. — 631 с.

У пропонованому навчальному посібнику подано вправи та завдання з практичного курсу української мови, в яких враховується специфіка кредитно-модульної системи навчання як моделі організації навчального процесу у вищій школі України. Для студентів-іноземців, що опанували елементарно-базовий рівень російської мови, студентів гуманітарних вищих навчальних закладів та викладачів української мови як іноземної, а також тих, хто прагне вивчити українську мову самостійно.БібліотекаШевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник / Вид. 2-ге, доп. і переробл.— К.: Атіка, 2004.— 592 с.

Підручник містить відомості про стилі сучасної української літературної мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань сприятиме як набуттю студентами навичок складання різних ділових паперів, так і закріпленню знань із мови. Для студентів вищих закладів освіти, а також для учнів ліцеїв, гімназій, учителів шкіл. Стане у пригоді працівникам організацій та установ.
Залишити коментар


comments powered by HyperComments