Banner

Електронні підручники з фахових дисциплін


Українська мова

Практикум з правопису української мови (І.П.Ющук)

Сучасна українська літературна мова (Н.Ф.Венжинович)

Сучасна українська літературна мова (Н.Г.Шкуратяна, С.В.Шевчук)

Українська мова (П.С.Дудик)

Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ(М.Я. Плющ)

Сучасна українська мова. Збірник вправ і завдань (В.Д. Ужченко)

Сучасна українська літературна мова(М.Я. Плющ)

Сучасна українська мова(О.Д. Пономарів)

Сучасна українська літературна мова(В.О. Горпинич)

Сучасна українська літературна мова ІІ частина(В.О. Горпинич)

Українська мова (І.О. Ладоня)

Українська мова (І.П. Ющук)

Український правопис 2019 р.


Українська мова за професійним спрямуванням

Українська мова фахового спрямування (Л.Г.Погиба)

Сучасна українська ділова мова (М.Зубков)

Сучасні ділові папери (С.В. Глущик)

Складання ділових паперів. Практикум (Л.Г. Погиба)

Українське ділове мовлення (С.В. Шевчук)


Словники української мови

Орфоепічний словник (М.І.Погрібний)

Українсько-російський словотворчий словник (З.С.Сікорська)

Словник антонімів української мови (Л.М.Полюга)

Словник іншомовних слів (С.П.Бибик)

Словник паронімів української мови (Д.Г.Гричишин)

Словник синонімів української мови 2006 (В.А.Широков)

Словник українських морфем (Л.М.Полюга)


****************************


Журналістика

Ділове спілкування та культура мовлення (М.І.Пентилюк)

Культура української фахової мови (Л.І.Мацько)

Вступ до книгозознавства (М.А. Низовий)

Поліграфія (Л.В. Фіть)

Теорія і методика журналістської творчості (В.Й. Здоровега)

Книга для автора, редактора, видавця (М.Тимошик)

Основи культури і техніки мови (К.Я. Климова)

Практична стилістика і культура української мови (Н.Д. Бабич)

Практична стилістика української мови (А.О.Капелюшний)

Філософія (І.Ф.Надольний)

Основні теорії масової комунікації і журналістики (В.Іванов)

Основи теорії літератури (В.Пахаренко)

Культорологія (А.Є.Прилуцька)

Практична стилістика (А.П.Коваль)

Історія видавничої справи (М.Тимошик)

Безпека життєдіяльності (Є.П.Желібо)

Основи літературного редагування та коректури (Л.В.Завгородня)

Коректура (Т.Крайнікова)

Історія України(О.Д.Бойко)

Історія світової літератури (Г.Л.Рубанова)

Основи журналістики (І.Л.Михайлин)

Основи наукових досліджень (О.В.Колесников)

Редагування(А.О.Капелюшний)

Українське народознавство (О.В.Ковальчук)

Художньо-технічне редагування (В.Шевченко)

Людина і світ (Л.В.Губерський)

Теорія літератури (О.Галич)Дошкільна освіта

Дошкільна лінгводидактика (Богуш)

Філософія (І.Ф.Надольний)

Культорологія (Прилуцька А.Є.)

Дошкільна лінгводидактика (А.М.Богуш, Н.В.Гавриш)

Безпека життєдіяльності (Є.П.Желібо)

Общеразвивающие упражнения в детском саду (П.П.Буцинская, В.И.Васюкова)

Логопедія (М.К.Шеремет)

Рухливі ігри в дитому садку (Е.С.Вільчковський)

Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників (К.Й.Щербакова)

Спортивные игры и упражнения в детском саду (Э.Й.Адашкявичене)

Дитяча психологія (Т.В.Дуткевич)

Дошкільна педагогіка (Т.І.Поніманська)

Екологічне виховання дітей дошкільного віку (Н.В.Лисенко)

Вікова психологія (М.В.Савчин)

Методика розвитку рідної мови (А.М.Богуш)

Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі (Г.В.Сухорукова, О.О.Дронова, Н.М.Голота, Л.А.Янцур)

Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку (Е.С.Вільчковський, О.І.Курок)

Основи медичних знань (Плахтій П.Д., Соколенко Л.С., Гутарєва Н.В.)

Основи медичних знань і охорони здоров'я (О.Д.Мойсак)

Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста (Тимофеева Е.)

Українське народознавство (Галина Лозко)

Основи природознавства (Н.Ф.Яришева)

Методика ознайомлення дітей з природою (Н.Ф.Яришева)

Історія України (О.Д.Бойко)

Волшебная логопедия (Е.Л.Крутий)

Людина і світ (Л.В.Губерський)

Українське народознавство (О.В.Ковальчук)Початкова освіта

Методика викладання каліграфії в початковій школі (І. Ф. Кирєй)

Методика навчання української мови в початковій школі (М.С.Вашуленко)

Методика викладання української мови (С.І.Дорошенко)

Методика читання (Г.П.Коваль)

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання (О.І.Пометун, Л.В.Пироженко)

Методика читання у початкових класах (О.Я.Савченко)

Сучасний урок у початкових класах (О.Я.Савченко)

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах

Філософія (І.Ф.Надольний)

Культорологія (А.Є.Прилуцька)

Безпека життєдіяльності (Є.П.Желібо)

Основи екологічних знань (Білявський Г.)

Бути вчителем (О.В.Більська)

Загальна психологія (С.Д.Максименко, В.О.Соловієнко)

Занимательная психология (В.Б.Шапарь)

Екологія (Кучерявий В.П.)

Історія педагогки (Левківський М.В.)

Українське народознавство (Галина Лозко)

Педагогічна майстерність. Хрестоматія (І.Я.Зязюн)

Методика викладання математики в початкових класах (М.В.Богданович, М.В.Козак, Я.А.Король)

Основи медичних знань (П.Д.Плахтій, Л.С.Соколенко, Н.В.Гутарєва)

Основи медичних знань і охорони здоров'я (О.Д.Мойсак)

Основи педагогічної творчості (Світлана Сисоєва)

Педагогічна майстерніть (І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос)

Психогимнастика (М.А.Чистякова)

Теорія літератури (Олександр Галич)

Speak english with pleasure (Н.В.Тучина)

Історія України (О.Д.Бойко)

Інноваційні пед технології (І.М.Дичківська)

Людина і світ (Л.В.Губерський)

Соціологія (В.Г.Городяненко)

Соціологія (В.М.Піча)

Теоретичні основи виховання і навчання (В.І.Лозова)

Українське народознавство (О.В.Ковальчук)

Педагогіка (М.М.Фіцула)Технологічна освіта

Черчение (А.М.Хаскин)

Філософія (І.Ф.Надольний)

Правознавство за ред.Пилипенка

Охорона праці (Є.О.Геврик)

Основи охорони праці (В.Ц.Жидецький)

Культорологія (А.Є.Прилуцька)

Креслення (В.Сидоренко)

Електротехніка (В.І.Жоруд)

Безпека життєдіяльності (Є.П.Желібо)

Образотворче мистецтво (Г.В.Сухорукова, Н.М.Голота)

Екологія (В.П.Кучерявий)

Українське народознавство (Галина Лозко)

Основи екології (Г.О.Білявський)

Основи медичних знань (П.Д.Плахтій, Л.С.Соколенко, Н.В.Гутарєва)

Психогимнастика (М.А.Чистякова)

Техническая эстетика и основы художественного конструирования (П.Е.Шпара)

Історія України (О.Д.Бойко)

Вища математика (І.І.Литвин)

Економіка і організація виробництва (В.Г.Герасимчук)

Людина і світ (Л.В.Губерський)

Соціологія (В.Г.Городяненко)

Соціологія (В.М.Піча)

Столярные работы (Е.М.Сбитнева)

Українське народознавство (О.В.Ковальчук)

Інженерна та комп'ютерна графіка (А.Ф.Головчук)

Педагогіка (М.М.Фіцула)Фізичне виховання

Лікувальна фізична культура (В.С. Соколовский)

Філософія (І.Ф.Надольний)

Легкая атлетика (А.Н.Макаров)

Культорологія (А.Є.Прилуцька)

Безпека життєдіяльності (Є.П.Желібо)

Техніка та методика масажу (П.Б.Єфіменко)

Анатомія людини (К.Т.Титова, А.А.Гладишева)

Фізіологія людини (Ю.Н.Чусов)

Биомеханика (В.И.Дубровский, В.Н.Федорова)

Курс Лекцій "Фізичне виховання студентів" (Р.Р.Сіренко)

Екологія (В.П.Кучерявий)

Легкая атлетика (А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук)

Основи медичних знань (П.Д.Плахтій, Л.С.Соколенко, Н.В.Гутарєва)

Основи медичних знань і охорони здоров'я (О.Д.Мойсак)

Основи методики викладання гімнастики (В.Айунц, Д.Мельничук)

Психогимнастика (М.А.Чистякова)

Медицинская реабилитация в спорте (В.Н.Сокрут, В.Н.Казакова)

Спортивная метрология (Н.Н.Трифонова)

Теорія та методика фізичного виховання І частина(В.П.Іващенко, О.П.Безкопильний)

Теорія і методика фізичного виховання ІІ частина(В.П.Іващенко, О.П.Безкопильний)

Українське народознавство (Галина Лозко)

Історія України (О.Д.Бойко)

Гимнастика с методикой преподавания (И. П. Павлов)

Інноваційні пед технології (І.М.Дичківська)

Людина і світ (Л.В.Губерський)

Соціологія (В.Г.Городяненко)

Соціологія (В.М.Піча)

Українське народознавство (О.В.Ковальчук)

Валеологія (В.Г.Грибан)

Легка атлетика (Р.Ф.Ахметов, Г.М.Максименко, Т.Б.Кутек)

Лікувальний масаж (А.А.Бірюков)

Лижний спорт (Н. Базилевич)

Рухливі ігри для сучасної школи (Ж.Твердохліб, Л.Погребенник)

Спортивна медицина (В.М.Сокрута)

Педагогіка(М.М.Фіцула)Перукарі

Косметология (І.І.Медвєдєва)

Парикмахерское дело (В.А.Петровская)Залишити коментар


comments powered by HyperComments