Banner

"Книжки з екології та про екологію"


БібліотекаБілявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практика: Навч.посібник для студентів вузів.- 3-е вид.-К.:Лібра, 2006.- 368с.

В посібнику розглянуто основні сучасні концептуальні підходи до проблеми гармонійного розвитку суспільства, висвітлено специфіку екологічно збалансованого розвитку України. Також акцентовано увагу на екологічних аспектах і екологічних взаємозв'язках біосфери, техносфери, агросфери і ноосфери. Стисло викладено еколого-економічні основи природокористування.

У другій частині книги наведена інформація про особливості екологічних методів досліджень, описано понад 60 завдань для практичних занять із визначення екологічного стану повітря, рослин, грунтів та ін. Наведено приклади розрахунків економічних збитків від забруднення довкілля.


БібліотекаДобровольський В.В. Екологічні знання: Навч.посібник для студ. вузів.-К.: Професіонал,2005.- 304с.

На жаль, сьогодні в нашій країні немає людини, яка б не відчувала на собі стрімкого погіршення стану свого життєвого довкілля. Нас турбують проблеми забруднення води в ріках, морях та повітря, яким дихаєм. Постала проблема з забезпеченням якісною питною водою. Сумнівна якість більшості продуктів харчування.

Разом з тим досвід деяких країн свідчить про можливість загальмувати негативні процеси і навіть покращитистан середовища в окремих регіонах, що позитивно вплине на глобальну ситуацію. У зв'язку з цим важливим є рівень екологічної культури населення, основою якої є екологічні знання.

Тому посібник В.Добровольського «Екологічні знання» буде корисним для всіх, вболіваючих за стан довкілля, і в першу чергу для працівників природоохоронних організацій, вчителів, студентів різних напрямів навчання.


БібліотекаЕкологічна енциклопедія: У 3т. / Редколегія: А.В.Толстоухов (головний редактор) та ін.- К.:ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2006

Видання Екологічної енциклопедії було здійснено з ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги. Особливість його полягає у поєднанні висвітлення сучасних поніть і термінів екології, екологічних напрямів різних наук і набутого досвіду у сфері охорони природи, правового і організаційно-управлінського вирішення екологічних проблем. Реєстр термінів енциклопедії складено на основі вивчення вітчизняної і зарубіжної енциклопедичної літератури.

Великого значення у виданні надано питанням охорони природи, раціонального природокористування, заповідній справі. Докладно представлено агроекологічні проблеми.

До переважної більшості статей подано бібліографію. Інформативність стате збільшеється також за рахунок тематичних карт, схем, фотографій.


БібліотекаЗалеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: Підручник.- К.: Видавничий центр «Академія»,2005.- 288с. (Альма-матер)

У виданні розкривається сутність екології людини як науки, що досліджує взаємовплив оболонок планети і людини, біохімію людського організму, можливості самодіагностики, оздоровлення, адаптації до стресогенних чинників і загальний еколого-демографічний стан людства з метою вироблення рекуомендацій щодо гармонійного розвитку цивілізації і збереження природи.

У підручнику охарактеризовано взаємозв'язки природи і суспільства, динаміку впливу на людську спільноту космічних, планетарних, локальних природних явищ і процесів, а також наслідки антропогенного втручання у навколишнє середовище.


БібліотекаІльєнко Р.Ю. Екологія для всіх: Словник-довідник.-2-ге вид, стер. - К.: Центр навчальної літератури,2006.- 156с.

Термін «екологія» вперше з'явився в ХІХст. З того часу і до наших днів екологія пройшла складний шлях розвитку і стала інтегрованою фундаментальною наукою В наш час термін «екологія» став широко відомим і загальновживаним. Екологія вивчає вплив факторів зовнішнього середовища на особини, популяції, людину. Характерна риса екології в тому, що вона сформувалася на основі міждисциплінарних знань Для її вивчення необхідно володіти не тільки біологічними термінаи, які складають основу екології, а й добре розумітися щодо термінології з фізики, хімії, геології, географії, метеорології та інших дисциплін. Даний сльовник-довідник містить понад 1200 термінів, тлумачення яких в стислій і доступній формі дає формулювання понять, поширених на сучасному етапі в екології і в сфері навколишнього природного середовища.


БібліотекаМусієнко М.М., Серебряков В.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник.- К.:Знання, 2007.-624с.

В двадцятому столітті людство досягло видатних вершин в розвитку фізики, хімії, кібернетики, біології, медицини. Та хоч би якими фантастичними успіхами тішилося людство, настав час зрозуміти, що вони мало важать. Коли на Землі немає порядку, коли існування життя на планеті опинилося під загрозою через екологічну ситуацію, котра вже близька до критичної. Ми зрозуміли, що людство повинне начитися будувати свої взаємини з навколишнім світоміз позицій поваги до Природи, до всього живого.

Даний словник допоможе формуванню уявлення про сучасну екологію як про комплексну міждисциплінарну науку, що інтегрує знння про Землю та її біосферу.


БібліотекаМусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія: Тлумачний словник.- К.: Либідь,2004.- 376с. - Укр. і рос.мовами.

В двадцятому столітті людство досягло видатних вершин в розвитку фізики, хімії, кібернетики, біології, медицини. Та хоч би якими фантастичними успіхами тішилося людство, настав час зрозуміти, що вони мало важать. Коли на Землі немає порядку, коли існування життя на планеті опинилося під загрозою через екологічну ситуацію, котра вже близька до критичної. Ми зрозуміли, що людство повинне начитися будувати свої взаємини з навколишнім світоміз позицій поваги до Природи, до всього живого.

Даний словник допоможе формуванню уявлення про сучасну екологію як про комплексну міждисциплінарну науку, що інтегрує знння про Землю та її біосферу.


БібліотекаШматько В.Г., Нікітін Ю.В. Екологія і організація природоохоронної діяльності: Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навч.посібник для студентів вищих навч. закладів.- 2-ге вид., стер.- К.: КНТ, 2008.- 304с.

Посібник спрямований на розширення знань з організації, планування та економіки природокористування, а також на розвиток індивідуальних підприємницьких здібностей читачів у цих питаннях.

Автори посібника підкреслюють, що забезпечення екологічних пріоритетів має ставати все більш важливим елементом соціального прогресу і набувати характеру абсолютних цінностей. Будь-яке економічне рішення, що порушує науково обгрунтовані медичні, екологічні та інші вимоги до навколишнього середовища, є в принципі неприйнятним.


БібліотекаЭкологические афоризмы, пословицы, поговорки: Справочное пособие / Сост. Н.Ф.Церцек; Введение и научное ред.В.М.Константинова.-М.:Изд-во «Либерея—Бибинформ»,2007.-80с.

Запропонована збірка афоризмів, крилатих висловів, прислів'їв екологічної спрямованості адресована в першу чергу бібліотекарям. Але книга стане в нагоді і науковим, педагогічним працівникам, студентам вищих навчальних закладі, адже стислі точні вислови часто набагато краще багатословних і довгих пояснень.

БібліотекаФедишин Б.М. Хімія та екологія атмосфери: Навч.посібник / Б.М.Федишин та ін.; За ред Б.М.Федишина.- К.: Алерта, 2003.- 272с.

В сучасному світі виникла необхідність привести взаємовідносини людина-довкілля до розумної рівноваги. Екологічне виховання й освіта є одним з методів досягнення цієї рівноваги. Велика роль в цьому процесі відводиться хімії, що є однією з фундаментальних наукових дисциплін.

У посібнику наведені дані про будову атмосфери, її параметри, фактори стабілізації складу і фізичних параметрів. Показані фактори, що негативно впливають на стан і параметри атмосфери. Представлені дані впливу забрудненого повітря на живі організми, а також фізичні та хімічні методи очищення газових викидів з метою запобігання забруднення атмосфери. Дана характеристика методів аналітичного контролю за санітарно-гігієнічними характеристиками атмосфери.


БібліотекаДобровольский В.В. Основи теорії екологічних систем: Навч.посібник.- К.: ВД «Професіонал», 2005.- 272с.

У посібнику викладено основні положення теорії екологічних систем, їх структури, зв'язки, властивості, закони. Враховується дуалізм людини в системах.

Поняття «екологічна система» не має офіціальних чи загальновизнаних тлумачень. Існуючі концепції екології різняться місцем у ній людини і неживої природи. Чи є людина і людство частиною біосфери, чи знаходяться за межами природного живого світу? Чи рівноправні дві складові біосфери — біотична і косна, чи живе має пріоритет? В залежності від відповідей на це питання зміст екології набуває велетенського діапазону — від інтеграційної науки природничо-суспільного характеру до одного з розділів біології.

Даний посібник призначено для студентів-екологів. Він також може бути корисним студентам інших напрямів навчання при вивченні будь-якої дисципліни екологічного спрямуваня.


БібліотекаБезак-Мазур Е., Шендрік Т. Транскордонні проблеми токсикології довкілля.- Донецьк:ГП «Информационно-аналитический центр «Донбассинформ».- 2008.- 300с.

Книга «Транскордонні проблеми токсикології довкілля» адресована широкому колу читачів, насамперед, фахівцям екологам, токсикологам, студентам еколого-хімічних спеціальностей, всім, хто цікавиться проблемами і наслідками забруднення середовища і способами захисту від дії забруднень.

У книзі розглянуто основні антропогенні токсиканти, джерела надходження отрут у навколишнє середовище, їхні трансформації в різних компонентах біосфери, накопичення в деяких живих істотах, токсична дія на різні біоценози тощо.

Висвітлено проблеми нормування екотоксикантів, методи оцінки екологічної токсичності окремих антропогенних забруднень.

Книга цікава величезним обсягом пізнавального матеріалу, його чіткою структурованістю, цікавими даними щодо забрудненості споживчих речовин. Видання буде корисним не лише спеціалістам-екологам, але й пересічним громадянам, які зможуть з часом перетворити наше недосконале суспільство на світ, де буде комфортно всім живим істотам.


БібліотекаСалтовський О.І. Основи соціальної екології: Навч.посібник.- К.:Центр навчальної літератури, 2004.- 382с.

У навчальному посібнику викладаються теоретичні засади інтегративнорї зап своїм характером науки про оптимізацію та гармонізацію взаємовідносин суспільства та природи — соціальної екології. Розглядаються проблеми історії становлення даної галузі наукового знання та суспільна необхідність її формування, історія взаємодії суспільства та природи, розкриваються причини виникнення сучасної глобальної екологічної кризи та окреслюються стратегічні напрямки й засоби її подолання.

Посібник розрахований на студентів гуманітарних спеціальностей, викладачів, науковців, практиків, усіх, хто цікавиться питаннями взаємодії людини і природи та небайдужий до свого майбутнього.


БібліотекаКрисаченко В., Хилько М. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку.- К.: Знання України, 2002.- 598с.

Монографія розкриває способи взаємозв'язку екології, культури та політики. Розкрито структуру та основні принципи функціонування екологічних систем. Показано механізм відносин людини і біосфери та наслідки, викликані такою взаємодією. На основі ціннісного та діяльнісного підходів розвинуто концепцію екологічної культури. Показано пріоритети екологічної політики, екологізації людської діяльності. Проаналізовано методологічні засади, суть та значення екологічної політики. Розглянуто практичне значення екологічної освіти, виховання та формування екологічної свідомості, показано специфіку теорії та практики руху «зелених», розкрито політико-правові засоби регуляції екологічної діяльності.

Книга предназначена для науковців, викладачів, студентів, вчителів старших класівЗалишити коментар


comments powered by HyperComments