Banner

Правила користування бібліотекою

Лисичанського педагогічного коледжу

1. Загальні положення

1.1. Правила встановлюють порядок користування бібліотекою Лисичанського педагогічного коледжу , її фондами та послугами.

1.2. Бібліотека надає читачам у тимчасове користування свої фонди, які згідно зі статтею 16 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” є складовою частиною Державного бібліотечного фонду України.

1.3. Бібліотека є інформаційним, науковим, культурно-просвітницьким структурним підрозділом педколеджу, який забезпечує задоволення інформаційних потреб користувачів, сприяє навчальному процесу та науково-дослідницькій діяльності.

2. Порядок запису до бібліотеки

2.1. Бібліотечне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів здійснюють відділи: абонемент, читальний зал.

2.2. Право користуватися фондом та послугами відділів мають студенти, викладачі, а також сторонні педколеджу особи.

2.3. Право користування абонементом, де здійснюється видача книг додому, надається читачам, які навчаються або працюють у коледжі.

2.4. Для запису до бібліотеки в сектор реєстрації читачів необхідно подати: паспорт, студентам – студентський квиток.

2.5. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

2.6. Користувач, який втратив читацький квиток, отримує дублікат на протязі 10 днів після письмової заяви про втрату, поданої на ім'я директора бібліотеки.

2.7. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що зафіксована за читачем обліковими документами бібліотеки.

2.8. Під час запису до бібліотеки користувач має ознайомитися з Правилами користування нею і підписати зобов'язання про їх виконання.

3. Порядок користування бібліотекою

3.1. Користування бібліотекою для студентів і працівників університету безкоштовне. Додаткові види послуг, що надає бібліотека користувачам, можуть бути платними (ст. 20 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”).

3.2. Читачі можуть отримувати в тимчасове користування книги, інші твори друку і матеріали з фондів бібліотеки; безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат бібліотеки; отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; за відповідну оплату здійснювати пошук інформації через комп'ютерну мережу Інтернет (наказ ректора № 152-3 від 07.03.2003 р.)

3.3. Відсутні в бібліотеці профільні видання можуть бути замовлені за міжбібліотечним абонементом (МБА). Матеріали, отримані через МБА, видаються для роботи лише у бібліотеці.

3.4. Щорічно, з 1 січня, в бібліотеці здійснюється перереєстрація читачів. Читачі, які не перереєструвалися, бібліотекою не обслуговуються. При перереєстрації читач зобов'язаний здати або пред'явити до бібліотеки для продовження терміну користування всю літературу, зафіксовану в читацькому формулярі.

3.5. У разі звільнення з педколеджу або закінчення навчання читач зобов'язаний повністю розрахуватися з бібліотекою, про що засвідчує відповідна відмітка в обхідному листі, яку при наявності читацького квитка ставить відділ абонементу та сектор реєстрації читачів.

Примітка. При відсутності читацького квитка читач зобов'язаний подати в сектор реєстрації читачів контрольний талон з зазначенням дати та відміткою “Здано” кожного відділу обслуговування бібліотеки.

3.6. При вході до бібліотеки користувач зобов'язаний показати читацький квиток.

3.7. Видача документів з фондів бібліотеки здійснюється лише за читацьким квитком на основі вимоги на літературу. У відділах періодичних видань, читальному залі дозволяється працювати з власними конспектами. При обслуговуванні читачів, читацький квиток знаходиться на видачі літератури до завершення роботи читачем і повернення всіх видань.

4. Порядок користування відділом абонементу

4.1. Документи з фонду відділу абонементу видаються читачам додому в певній кількості примірників на визначений термін користування. У разі відсутності потрібного документу в фонді відділу абонементу додатково пошук і видача літератури здійснюється через відділ зберігання фондів.

4.2. Наукові видання видаються терміном на один місяць: Термін користування науковими виданнями може бути продовженим після їх повернення, якщо на них немає замовлень від інших користувачів.

4.3. Навчальні посібники та підручники видаються терміном на один семестр:

– студентам – до 20 примірників.

4.4. Художня література видається читачам в кількості до 3 примірників на 15 днів.

4.5. Документи, що є у фонді відділу абонементу в 1-3 примірниках та документи підвищеного попиту, видаються читачам на термін до 3 днів.

4.6. Кількість разової видачі видань не повинна перевищувати:

– студентам випускних курсів – до 28 примірників

– студентам 1-3 курсів – до 26 примірників.

4.7. Викладачам, які працюють в коледжі за сумісництвом, документи з фонду абонементу не видаються. Обслуговується дана категорія користувачів у читальних залах.

4.8. Чергова видача документів читачеві можлива лише після повернення взятих раніше або після продовження терміну користування ними, а також у разі, коли кількість взятих документів не перевищує встановлених норм (п. 4.6). Читачам дозволяється брати лише один примірник певної назви.

4.9. За кожен документ, який видається на абонементі, читач ставить підпис на книжковому формулярі, що має зберігатися в формулярі читача.

4.10. При поверненні документів у бібліотеку підпис читача закреслюється (в його присутності) бібліотекарем і книжковий формуляр вкладається у відповідне видання.

4.11. Читачі-студенти на час літніх канікул зобов'язані повернути всі документи, зафіксовані в читацькому формулярі, до 20 липня поточного року. Бібліотекар відділу абонементу видає читачу довідку про повну здачу документів, яка дає право користуватися фондами бібліотеки.

4.12. За невиконання правил користування відділом абонементу читачі позбавляються права користування фондом на терміни:

– за нездану літературу перед літнім періодом – 1 місяць;

– за нездану літературу, що є у фонді в 1-3 примірниках та літератури підвищеного попиту – 1 місяць;

– при повторі невчасного повернення літератури – термін подвоюється ( 2 місяці).

5. Порядок користування комп'ютерною залою

5. 1. Користувачі бібліотеки мають можливість вільного доступу до світових інформаційних ресурсів через комп'ютерну мережу Інтернет.

5. 2. Обслуговування здійснюється згідно “Правил користування комп'ютерною залою бібліотеки Лисичанського педагогічного коледжу.

6. Обов`язки користувачів

6. 1. Користувачі зобов'язані дбайливо ставитися до видань та інших документів, отриманих з фондів бібліотеки, і повертати їх у встановлений термін.

6. 2. Не виносити з приміщення бібліотеки книг та документів, що не зафіксовані у читацькому формулярі відділу абонементу.

6. 3. Старанно переглядати отримані книги та інші документи і у випадку виявлення дефектів негайно повідомляти про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданнях відповідну позначку. Відповідальність за пошкодження книг та документів несе читач, який користувався ними останній.

6. 4. Не порушувати порядку розстановки літератури у фонді відкритого доступу.

6. 5. Не виривати карток з каталогів і картотек і не робити на них жодних позначень.

6. 6. Бережливо відноситися до бібліотечних та матеріально-технічних засобів, меблів та іншого бібліотечного майна.

6. 7. Забороняється робити позначки в тексті, загинати сторінки, класти розкриті книги одна на одну, розшивати матеріали, а також переводити їх на кальку.

6. 8. Читачі повинні етично поводитися у приміщенні бібліотеки. За порушення норм поведінки читацький квиток вилучається і за рішенням бібліотечного працівника читач позбавляється права користування бібліотекою від 1 дня до 1 місяця.

6. 9. Користувачі, з вини яких завдано шкоди фондам та майну бібліотеки, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6. 10. У разі втрати або пошкодження бібліотечних документів (в т. ч. одержаних через МБА) читач зобов'язаний протягом 10 днів відшкодувати втрату (пошкодження): примірником того ж видання або, за погодженням з директором бібліотеки, виданням, рівноцінним за змістом і вартістю. При оцінці кожного документу за основу береться його первинна ціна (за обліковими документами) з урахуванням встановленої діючим законодавством індексації балансової вартості основних фондів. Крім цього, навчальна література, що приймається замість загубленої (пошкодженої), повинна бути за останні три роки видання.

6. 11. У випадку неможливості такої заміни користувач має відшкодувати вартість бібліотечного матеріалу з урахуванням ринкової вартості загубленого документу.

6. 12. Коли пошкоджено особливо цінні або рідкісні твори друку, їх вартість визначається комісією зі збереження бібліотечного фонду.

6. 13. Заміна втраченої (пошкодженої) літератури фіксується у “Зошиті обліку документів, прийнятих від користувачів замість загублених”.

6. 14. За порушення правил користування бібліотекою користувач позбавляється права користування на 1 місяць. При неодноразовому порушенні правил користувач:

– позбавляється права користування бібліотекою на 6 місяців;

– позбавляється права користування бібліотекою (для читачів з інших організацій і установ).

7. Обов'язки бібліотеки

7. 1. Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування, розробленими на основі Типових правил.

7. 2. Інформувати про всі види послуг, в тому числі й платні.

7. 3. Забезпечувати високий професійний рівень обслуговування користувачів, створювати комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

7.4. Здійснювати контроль термінів повернення документів у бібліотеку; проводити роботу з читачами-боржниками. Через 15 днів після закінчення терміну користування виданнями бібліотекар нагадує читачам поштою чи телефоном про необхідність повернути літературу. Якщо на протязі місяця читач ігнорує нагадування бібліотеки, йому надсилається письмове попередження про повернення видань в 10 денний термін. У разі відмови питання про відшкодування вартості неповернутих читачем видань розглядається на рівні ректорату або передається до судових органів.Залишити коментар


comments powered by HyperComments